Seuratoiminnan strategiatyössä kuullaan seuratoimijoiden tarpeita

Suomalainen yhteiskunta ja sen myötä myös seuratoiminta on murroksessa. Lasten ja nuorten määrän väheneminen samaan aikaan suurten ikäluokkien ikääntyessä muuttaa pysyvästi maan väestörakennetta.

Muutos näkyy myös seurakentällä. Aktiivisten toimijoiden ikääntyessä on uusia nuorempia sukupolvia saatava aktivoitua mukaan seuratoimintaan. Toiminnan luonteen muuttuessa entistä lyhytjänteisemmäksi ja ammattimaisemmaksi, on kehitettävä uusia keinoja toiminnan jatkumon turvaamiseksi. Syrjäseutujen hiljentyminen työikäisen väestön suunnatessa Etelä-Suomen kasvukeskuksiin taas haastaa haja-asutusalueiden elinvoimaisuutta.

Alueiden muutos aikaansaa polarisaation seurakentällä. Entisestään kasvavien ja toisaalta pienenevien seurojen mahdollisuudet toiminnan tarjoamiselle muuttuvat. Ratkaisuja uudenlaisten palveluiden tarjoamiselle saattaa tarjota digitalisaation tuomat mahdollisuudet. Toisaalta digitalisaatio luo uudenlaisia haasteita toiminnalle.

Yhteiskunnalliset muutokset haastavat ja toisaalta luovat uudenlaista potentiaalia seuratoiminnan kehittymiselle.  Yhteiskunnallisessa muutoksessa mukana pysyäkseen on seurojen pystyttävä vastaamaan täysin uudenlaisiin seuratoimintaa kohtaan esitettyihin odotuksiin. Seuratoimintaa on kehitettävä toisaalta ajan hengessä eläen toisaalta pitkäjänteisesti ja eteenpäin katsoen.  

Kysely jäsenseuroille

Liikunnan aluejärjestönä LiikU haluaa olla mukana rakentamassa ja tukemassa ajassa elävää ja elinvoimaista seuratoimintaa kehittämällä omaa toimintaansa yhdessä alueen seurojen kanssa.  Tavoitteen saavuttamiseksi on LiikU:ssa käynnistetty alkuvuonna elinvoimaisen seuratoiminnan kehittämisen strategiatyö. Sen suunnittelussa ja toteutuksen valmistelussa kuullaan laajasti alueen seuratoimijoita.

Yhtenä kuulemisen välineenä LiikU toteuttaa jäsenseuroille suunnatun kyselyn.  Kyselyssä on seitsemän eri osa- aluetta, joiden avulla saadaan tietoa mm. seurojen koulutustarpeesta ja seurojen kohtaamista haasteista. Lisäksi kysytään vastaajien arvioita LiikUn viestinnästä ja palveluista.   

Kyselyyn vastausaikaa on maaliskuun alkuun asti. Toiveena on, että mahdollisimman moni jäsenseura vastaa kyselyyn.  Linkki kyselyyn on lähetetty seurojen yhdyshenkilöille. Jos et ole saanut linkkiä kyselyyn, ota yhteyttä seuratoiminnan kehittämispäällikkö Maikku Miettiseen, maikku.miettinen@liiku.fi

Ajankohtaista