Toimintaympäristön muutokset haastavat kaiken kokoisia seuroja

LiikU uudistaa seuratoiminnan kehittämisen strategiansa kuluvan vuoden aikana. Strategian tavoitteena on tuottaa parempia palveluita ja tuotteita seuroille. Yksi osa strategian tekemistä on ollut kuulla jäsenseuroja.    

Kysely tehttiin helmikuun aikana. Siihen vastasi 66 seuraa ja vastausprosentti oli 27. Vastanneet seurat edustivat yli 40 eri lajia ja niissä tarjottiin toimintaa melko tasaisesti kaiken ikäisille. Suurin osa seuroista järjesti toimintaa 7-65-vuotiaille, yli 70 prosenttia alle 7-vuotiaille lapsille ja lähes 60 prosenttia yli 65-vuotiaille.

Kyselyyn vastanneista seuroista lähes puolet oli keskisuuria. Pieniä, enintään sadan jäsenen seuroja oli alle 20 prosenttia ja suuria 500-1000 henkilön seuroja reilu 10 prosenttia. Viidennes vastanneista edusti yli tuhannen jäsenen seuraa.  

image.png                       

Seurojen jäsenmäärä vaikuttaa seurojen päätoimisuuteen

Seurojen jäsenmäärä on yhteydessä päätoimisten työntekijöiden määrään. Kyselystä saatujen tulosten mukaan seuran koon kasvaessa myös päätoimisten ja osa-aikaisten hallinnon työntekijöiden sekä työsuhteessa olevien valmentajien määrä kasvaa. Pienistä ja keskisuurista seuroista hyvin pienellä osalla oli yksi palkattu päätoiminen työntekijä. Sen sijaan suurista seuroista yli 30 prosentilla oli vähintään yksi, usein useampikin päätoiminen hallinnon työntekijä. Saadut tulokset olivat saman suunaisia osa-aikaisten hallinnon työntekijöiden ja päätoimisten valmentajien suhteen. Saadut tulokset ovat yhteneväisiä aikaisempien seurojen toimintaa tarkastelleiden tutkimusten kanssa (esim. Koski & Mäenpää 2018). Vaikka seuratoiminta ammattimaistuu ja päätoimisten työntekijöiden määrä on kasvussa, toimivat useat seurat edelleen täysin vapaaehtoisten voimin.

Ohjaajien rekrytointi ja puutteelliset harjoitusolosuhteet haastavat useita seuroja

Kyselystä saatujen tietojen mukaan seurojen haasteet eivät ole seuran koosta riippuvaisia, vaan erikokoiset seurat kohtaavat toiminnassaan hyvinkin samankaltaisia pitkälti yhteiskunnan toimintaympäristön muutoksista aiheutuvia haasteita. Kyselyn mukaan kaiken kokoiset seurat kokevat toimintaansa haastavan taloudelliset tekijät, ohjaajien rekrytoinnin ja sitouttamisen haasteet,  asukasluvun pienenemisestä ja lapsiluvun laskusta johtuvan potentiaalisen harrastajamäärän pienenemisen kysymykset sekä erilaiset ongelmat harrastuspaikkojen/-tilojen kanssa.

Seurat, joissa on päätoimisia työntekijöitä hyödyntävät useimmin LiikUn tarjoamia palveluita

Kyselyyn vastanneista kolmannes oli osallistunut LiikUn järjestämiin seuratuen sparraustilaisuuksiin viimeisen kahden vuoden aikana. Työntekijöiden määrä vaikutti positiivisesti siihen, osallistutaanko seurasta LiikUn järjestämiin sparraustilaisuuksiin. Seurat, joissa päätoimisia hallinnon työntekijöitä oli vähintään kaksi, osallistuivat kaikki järjestettyihin tilaisuuksiin. Vastaavasti niissä seuroissa, joissa työntekijöitä ei ollut, lähes 80 prosenttia ei osallistunut tilaisuuksiin.

LiikU koetaan tärkeänä yhteistyökumppanina

Vaikka LiikUn toiminta ei koulutusten lisäksi juurikaan näy seurojen arjessa, koki 70 prosenttia vastanneista LiikUn tärkeänä yhteistyökumppaninaan. LiikUn toivottiin ottavan aktiivisempaa roolia yli seura- ja laji- sekä aluerajoja kattavien verkostojen koordinoijana sekä tarjoavan tapaamisia seurojen eri toimijoille.  Lisäksi vastauksista nousi esille seurojen tarve LiikUn järjestämille laaja-alaisille koulutuksille sekä asiantuntijuudelle erilaisissa seuratoimintaa koskevissa kysymyksissä.

Kyselyn tulosten analysointia jatketaan. Vastanneiden kesken on arvottu koulutusseteleitä. Onnittelut Kankaanpään Suunnistajat, Turun Liikuntaseura ry, Kiekko-67 juniorikiekko ry ja Loimi-Kiekko ry.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille seuroille!

Ajankohtaista