Toiminnallinen oppiminen varhaiskasvatuksen keskiössä

Toiminnallinen oppiminen perustuu lapsen luonnolliseen tapaan oppia asioita. Lapset, kuten aikuisetkin, ovat erilaisia yksilöitä. Suurin osa ihmisistä on monikanavaisia oppijoita, eli oppimisprosessi koostuu useamman aistikanavan kautta saaduista ärsykkeistä. Näitä ovat esimerkiksi perinteisten näkemisen (visuaalinen) ja kuulemisen (auditiivinen) lisäksi tunteminen (taktillinen) ja liikkuminen (kinesteettinen), valaisee varhaiskasvattajien kouluttaja Sanna Taimi koulutuskokonaisuuden taustoja.

Toiminnallinen oppiminen varhaiskasvatuksessa -koulutus koostuu eri osista: teoriaa, liikettä ja kehon käyttöä, kielellisiä tehtäviä sekä digivälineiden hyödyntämistä. Menetelmät ovat räätälöity iän ja kehitysvaiheen mukaan sekä esikouluikäisille että varhaiskasvatuksen parissa oleville nuoremmille (3-5 -vuotiaille) lapsille.

- Lapsen osallistaminen oppimisprosessiin on yksi keskeisiä tekijöitä. Tämä lähtee jo uudesta varhaiskasvatussuunnitelmasta. Lapselle annetaan mahdollisuus käyttää omaa tapaansa oppia, eli opetuksessa otetaan kaikki aistikanavat mukaan.  Näin oppimisprosessi jää paremmin lapselle mieleen, kun keho ja eri aistit ovat käytössä. Monikanavaista ja toiminnallista menetelmää käytetään hyväksi myös erityislasten oppimisessa, Sanna Taimi jatkaa.

Toiminnallinen oppiminen auttaa samalla lasta hahmottamaan myös omaa kehoaan. Kehotuntemuksen myötä lapsen minäkuva ja itsetunto kehittyy sekä käsitys itsestä oppijana ja ”hyvänä tyyppinä” vahvistuu.

- Koulutus on saanut erittäin positiivisen vastaanoton. Samalla alalla toimivien kesken syntyy hyvää keskustelua, siitä, miten koulutuksessa olleita ajatuksia ja asioita voi hyödyntää omassa työssä. Opitut asiat ovat sinällään yksinkertaisia, joten niitä voi ottaa käyttöön vaikka heti seuraavana päivänä.

Simppeli esimerkki kielellisten ominaisuuksien harjoittelemisesta toiminnallisin keinoin on yhdyssanojen kuvaaminen tablettia käyttäen: lapset käyvät ottamassa valokuvan esineistä tyyliin seinä ja kello, joista yhdessä muodostuu yhdyssana seinäkello. Yksinkertaista, mutta hauskaa ja aktivoivaa.

Koulutus voidaan järjestää tilauskoulutuksena päiväkoti- tai kuntakohtaisesti. Lisäksi koulutusta järjestetään avoimena koulutuksena.