Koulutukset opettajille

LiikUn opettajille ja koko työyhteisölle suunnatut liikunnan täydennyskoulutukset tarjoavat osaamista ja auttavat koulupäivän liikunnallistamisessa.

Miten lisään fyysistä aktiivisuutta koulupäivään? Miten saamme koko työyhteisölle onnistumisen, innostumisen ja osaamisen tunteen, kun puhumme koulupäivän liikunnallistamisesta? Mistä saan tietoa koulupäivän liikunnallistamisesta? Koulupäivän liikunnallistaminen vaikuttaa koko kouluyhteisön hyvinvointiin. Fyysinen aktiivisuus vaikuttaa oppilaiden oppimiseen ja keskittymiseen, mutta myös aikuisten hyvinvointiin. Koulutuksemme pyrkivät tarjoamaan vastauksia ja käytännöllisiä ideoita ja osaamista liikkeen lisäämiseen. 

Järjestämme tilauksesta kaikkia koulutuksiamme tilaa koulutus omalle työyhteisöllesi.

 

Uutta buugia Liikkuva koulu toimintaan -työpaja (2-3 h)

Uusi työpaja pureutuu juuri teidän koulunne liikkuvaan arkeen ja toimii Liikkuvan koulun buustaajana! Hyödynnämme työkaluna nykytilan arviota. Sen avulla pääsemme kiinni, mitkä käytänteet ovat juurtuneet koulunne toimintaan ja mitkä osa-alueet kaipaavat kehittämistä ja uusia ideoita.

 • Työpaja on pääosin toiminnallinen. Menetelmät ja vinkit ovat sellaisia, jotka opettaja pystyy ottamaan käyttöön ja muokkaamaan omaan työhönsä sopiviksi.
 • Työpajassa käytämme myös teknologiaa liikkumisen lisäämisen mahdollistajana. Työpajassa syntyy myös hyvinvoinnin vuosikello.
 • Työpajaan osallistuvat koulun henkilökunta ja oppilasedustus.
 • Kesto on 2-3 t, riippuen pidetäänkö paja vesona vai YS-aikana. 

Teemasisällöt ovat:

 • Nykytilan arvio hyödyntäminen Liikkuvan koulun kehittämisessä
 • Toiminnallinen oppiminen työkaluna (OPS)
 • Tutkimusfaktat toiminnan perustana
 • Oppilaiden osallisuus Liikkuvassa koulussa (OPS)
 • Vanhempien osallisuus Liikkuva koulussa
 • Koulun oman hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden vuosikellon pohdinta ja sen laatiminen

Uutta buugia -esite 

Koulutustiedot

 

Liikkuva koulu työpaja (koko koulun henkilökunnalle) 2-3 h 

Miten saamme kaikille työyhteisön jäsenille onnistumisen, innostumisen ja osaamisen tunteen, kun puhumme koulupäivän liikunnallistamisesta?
Tämä työpaja haastaa työyhteisöä tarkastelemaan koulu- ja työpäivän aikaisen liikkumisen vaikutuksia koko kouluyhteisön (oppilaat ja työntekijät) hyvinvoinnin kannalta sekä tuo esille keinoja toiminnan kehittämiseksi.

Työpajan keskeisiä teemoja ovat:

 • koulukohtainen kehittämistyö
 • koulupäivän liikunnallistamisen keinot
 • henkilökunnan osallisuus koulupäivän liikunnallistamisessa
 • liikunnan ja oppimisen välinen yhteys
 • henkilökunnan liikkumisen ja hyvinvoinnin edistäminen

Koskeeko tämä minua, kun en opeta liikuntaa? Liikkuva koulu työpajassa haetaan osallistujien kanssa keinoja juuri oman koulun toiminnan kehittämiseen. Nykytilan tarkastelun kautta luodaan yhteisiä suuntaviivoja tulevalle tekemiselle. Jokainen työpajaan osallistuva pääsee vaikuttamaan yhteisiin valintoihin. Tämä koko työyhteisölle suunnattu työpaja voidaan toteuttaa esim. yhteistoiminta-ajalla tai veso-koulutuksena

Liikkuva koulu työpaja

 

Liikkuva koulu 2.0 työpaja  "Kehitä ja vakiinnuta"

Tavoitteena on tukea koulujen Liikkuva koulu kehittämistyön jatkuvuutta ja toiminnan pysyvyyttä. Työpajan sisällöt on suunniteltu sellaisten koulujen työyhteisöille, jotka ovat tehneet Liikkuva koulu kehittämistyötä jo useamman vuoden ajan. Työpajan sisältö suunnitellaan yhdessä koulun edustajan kanssa koulun tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Tarjolla viisi eri teemaa, joista yhteen työpajaan valitaan koulun toiveiden ja käytettävän ajan mukaisesti 1-3 teemaa. Yhden työpajan kesto voi olla vähintään tunti. Työpaja voidaan toteuttaa yhteissuunnitteluajalla tai VESO –koulutuksena.

Tarjolla olevat teemat: 

 • Liikkuva koulu osana työyhteisön arkea
 • Oppilaiden osallisuus Liikkuvassa koulussa
 • Koulupäivän uudet rakenteet
 • Yhteistyöstä voimaa
 • Tapahtumat osana Liikkuvaa koulua

 Liikkuva koulu 2.0 työpaja

 

Jonot mataliksi 

Koulutuskokonaisuuden tavoite on lisätä lasten aktiivisuutta liikuntatunneilla ja -tuokioilla. Keskeisenä painopisteenä ovat aktiivisuus, koettu pätevyys ja sosiaalinen tekemisen meininki. Jonot mataliksi -kokonaisuudesta on tarjolla kuusi erillistä teemakokonaisuutta. Ne voidaan toteuttaa toiveiden mukaisesti joko itsenäisinä koulutuksina tai paketoimalla useampi teema samaan kokonaisuuteen. Koulutukset ovat toiminnallisia, joten osallistujat pääsevät käytännössä kokeilemaan tehtäviä ja vaihtamaan ideoita sekä mielipiteitä tehtävistä. Koulutukset toteutetaan liikuntasalissa.

 • Jonot mataliksi -pelit ja leikit (1,5 t)
 • Oppilaan itsetunnon tukeminen (1,5 t)
 • Heikko sisäliikuntatila (1,5 t)
 • Yhdessä kisaillen (1,5 t)
 • Motoriset perustaidot 1-2 luokille (1,5 t)
 • Motoriset perustaidot 3-6 luokille (1,5 t)

Jonot mataliksi esite

Jonot mataliksi -koulutuksia opettajille

 

Toiminnallinen oppiminen (2 h) 

Toiminnalliset menetelmät opetuksessa ja oppitunnin aikainen liikunta on tutkimusten mukaan yhteydessä hyviin oppimistuloksiin. Toiminnallisen oppimisen työpajoissa saat käytännön vinkkejä toiminnallisten opetusmenetelmien ja välineiden hyödyntämiseen osana opetusta ja istumisen tauottamista. Tarjolla on kolme käytännönläheistä työpajaa esi- ja alakoulun opetushenkilöstölle sekä koulunkäynninohjaajille. 

 • Aktivoiva oppimisympäristö

 • Toiminnallisuus tavaksi

 • Materiaaleista on moneksi 

Lue lisää Toiminnallisen oppimisen esite

Toiminnallisen oppimisen työpajat 

Alakoulun toiminnallinen oppiminen 

Kohderyhmä: esiopettajat, alakoulun opettajat, avustajat sekä aamu– ja iltapäivätoiminnan ohjaajat. Toiminnallisuus ja liikkuminen on lapsille oppimisen väline. Toiminnallisuutta voi hyödyntää koulussa kaikkien oppiaineiden opetuksessa. Pienikin toiminnallinen tai liikunnallinen hetki kesken tunnin rauhoittaa, auttaa paremmin keskittymään sekä lisää tarkkaavaisuutta tuleviin tehtäviin. Liikunnan positiivinen vaikutus oppimisen edistäjänä on todettu monissa eri tutkimuksissa. 

Koulutuksen sisältö:

 • Oppiminen, tutkimustietoa liikunnasta ja oppimisesta, opetussuunnitelmat käytännössä ja fyysisen aktiivisuuden suositukset
 • Toiminnallisuus oppiaineissa
 • Välipalaliikunta ja taukoliikunta
 • Toiminnallinen oppimisympäristö
 • Liikunnallisen teemapäivän (esim. matematiikka) idea

Toiminnallinen oppiminen alakoulussa

Toiminnallinen oppiminen yläkoulussa

Koulutus antaa konkreettisia työkaluja toiminnallisen oppimisen toteuttamiseen yläkoulun arjessa. Toiminnallisuus ja liikkuminen on oppimisen väline, jota voi hyödyntää eri oppiaineiden opetuksessa. Pienikin toiminallinen tai liikunnallinen hetki kesken tunnin rauhoittaa, auttaa paremmin keskittymään sekä lisää tarkkaavaisuutta. Liikunnallisilla aktiviteeteilla on merkitys aivojen kehittymiseen ja hyvinvointiin sekä sitä kautta myös oppimiseen.

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat:

 • Liikunta ja oppiminen
 • Toiminnallisuus ja taukoliikunta
 • Ideoita toiminnallisen oppimisen toteutukseen
 • Koulupäivän rakenteen muokkaaminen aktiivisuutta lisääväksi

Toiminnallinen oppiminen yläkoulussa

 

Pallotellen (3 h)

Varhaiskasvattajille, alkuopettajille, seuraohjaajille, jotka toimivat pienten lasten kanssa. Pallo on välineenä kiehtova ja innostava. Ihan pienimmät lapset tarvitsevat pitkään oman pallon, isoimmat haluavat pelata. Peli-iloon pääsee pelaamalla! Pallojen käsittely edistää aistien yhteistoimintaa sekä silmien ja käsien sekä jalkojen yhteistyöskentelyä. Tässä koulutuksessa käytetään paljon erilaisia palloja ja opetellaan pienille lapsille sopivia pelimuunnelmia.

Pallotellen 

 

Lastentanssi -koulutukset

Lastentanssi pohjautuu leikin, monipuolisen musiikin ja mielikuvituksen pohjalta toteutettuun liikkumiseen. Lastentanssin tavoitteena on kehittää lapsen fyysistä luovuutta ja kykyä ilmaista itseään tanssin ja liikkumisen keinoin sekä saada lapsi tuntemaan tanssin iloa. Lastentanssi-koulutukset on tarkoitettu varhaiskasvattajille, kerho-ohjaajille ja alkuopetuksen opettajille.

Lastentanssin avaimet (3 h) 

Koulutuksiin sisältyvät osallistujamateriaalit, jotka madaltavat kynnystä viedä lastentanssi päivähoitoon, kerhoon tai kouluun. Materiaalit antavat paljon käytännön vinkkejä lasten tanssittamiseen. Koe tanssin taika ja sukella mukaan lastentanssin maailmaan!Lastentanssin avaimet -koulutuksen keskeisiä teemoja ovat:

 • Lastentanssin sisällöt ja peruselementit
 • Kuinka ohjaan lastentanssia ja miten rakennan lastentanssituokion?
 • Mitä apuvälineitä voin käyttää lastentanssin tukena?
 • Monipuoliset ja innostavat lastentanssiharjoitukset

Lastentanssin avaimet

Lastentanssi - matkalla kohti koreografiaa (3 h) 

Koulutuksiin sisältyvät osallistujamateriaalit, jotka madaltavat kynnystä viedä lastentanssi päivähoitoon, kerhoon tai kouluun. Materiaalit antavat paljon käytännön vinkkejä lasten tanssittamiseen. Koe tanssin taika ja sukella mukaan lastentanssin maailmaan! Keskeisiä teemoja ovat: 

 • Lastentanssin peruselementit
 • Mitä tarkoittaa improvisaatio ja koreografia?
 • Mitä elementtejä koreografia sisältää?
 • Mitä improvisaatio ja koreografia tarkoittavat ilmaisukeinoina?
 • Monipuoliset lastentanssiharjoitukset sekä improvisaatioon ja koreografiaan ohjaavat harjoitukset

Matkalla kohti koreografiaa

 

Nassikkapaini (3 h) 

Nassikkapaini on vauhdikas vaihtoehto tytöille ja pojille. Nassikkapaini toimii pienissäkin tiloissa. Nassikkapaini on luvallista kamppailua, puristamista, puristetuksi tulemista, toisen koskettamista, tasapainoilua, koordinaation kehittämistä... Kisailu on kivaa, kokeile! Koulutus on suunnattu varhaiskasvattajille, alkuopettajile ja aamu- ja iltapäiväohjaajille

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat:

 • nassikkapainin perusteet
 • nassikkapainituokion rakentuminen
 • käytännönharjoituksia, joissa käydään läpi mm. parikisailut,
 • nassikkapainiottelut, gladiaattoripaini

Koulutuksessa toteutetaan aiheeseen soveltuvia liikuntatehtäviä ja keskustellaan tehtävien herättämistä kysymyksistä. Nassikkapaini